Page 61 - USO 2016
P. 61

j ‘ _
 I ' I O ‘ ' . _ A - A ' 0
' V :-V” " 'V'\' > -. V . “j A > - ~ W‘
4 7 ' - . “ " A , ', . N “" " " " 
‘.\,:"§' "/“ '¥  \ I " 1” (£31: ~ ’”‘\ .j!‘ S
St . ‘A   A _ :5 ‘ . 1»  I‘? //
/' 2*." < g . /.»,.,: , Pix! _,_,.  IE3 A.
T  . - \ ‘g. . . -v  ' — . 
 ._._ _ ' /;\ -._‘=f'.. ‘E W; ‘I = if ;_: ;_::-g; :;;,-;_;-;~:»§-
/ _ ' J,‘ .4 /77 L » 1 ‘V? _._ I _ ‘.:-:_:~_:- ::> «H: . 
'i\‘.n.‘..y:“ 4‘ 9 ~. _ ' r '-4  . *.:‘:.\.~ ..z.;.'!r
V‘ 39*)‘ ‘\ I ‘ =3 B - ‘ . ‘.
.' ‘
’ _, _, Si
aéz’ ‘ V : *5/’.¢, ! _-.'-  - all 1&3
 9-'*"~ ‘* = ' i:;:;';«‘E;.' ; ' ‘
_- O. .‘ , [V1, —-- f‘-—‘r—:..n..-=)x';v'
‘-F: -—. 1 ; T-‘ ‘ . “
, .. ;_ .. ‘_ "um “‘ ‘ .,..- ‘j:
_ _ .3 _ , . __ ‘ _
- . ; - ._ . .1‘! 1. __r! lg 9; ‘
.- ‘I . ,-:x.—::.. ‘ ""‘ '
; T‘ ~ sm -  - 4‘ inn»
, ' ._‘. 7; _..- ' \ 3- ' ‘ U , " 1 .
__ _.‘, _ . ’.k ,. V 3
‘ l J  .A {r . .. ‘t . - . ‘ _ ,.__:~‘\ A
L \ A’ > ' “V. . ‘ I; 7 >-.' A
V» ., .+* Wxgxx A‘ " *~‘~\~ ' ? I "' ' A I .‘,\
vi. ~ - . V.
5 "'.":'.’i; ":;}E§:. ‘~ ' ' : ‘
61- ".".".-‘.-.'  ‘ Q ’
 ¢ -‘=31, j’ :.
' 1p— ~ . -
\ _ '4 ~‘_ ~ > - ‘ s
¢ -_. *‘ 0-. 43-“ .
. " ‘ I . V _ . ‘ ' - " n V ' _ ,
 1' ' H . ' . ,r "“' It ’ ' ,. . .; fl
'  ~'-.- ’ ‘ . - I -
,g(_«,\ 4 I‘ -V » " - l -.;‘i3....,.%'-E w
~\‘ *_<“:“ - -:- .
J ri-'33:’!-‘< ‘ ' ‘vudkfi ~ " /5”“ :7:~"1r&;“' A- ‘ «*-
 7 V J *< fr - \ .->‘ "$43 ‘-A-+233‘
I -..~ .;g:mc.«:,,,>\\ ' 4 ' — - :5’ , ~- F
~‘, M‘ \'\w5!] * _ \ t _ _ _ T‘ 5,, _ g? I _ I ; ‘L. I \ ,
33§§\§§§§\A\‘][£.‘-“’J,"‘,,.»,, ‘ ‘\ ::‘1§5:5 .\ F ' i ~ ‘Q7. ‘ ’ '/
, W “V .'w ‘ ' - ~...
W!/;'//,;"V' 1 Z: ‘ \ “'1 la ‘ “ ‘ "'w'l‘:'
 ‘j7w‘t:/'/7» \ W ’ ,1 A \ ' ” yr» / — M '"‘
E“ ,5. ‘ _ . - \r‘‘ U ‘ A s— .
 *; /$-yr’ - Q |‘ ‘ /4' K
r ' V. ’__’i:.“ ‘ : w 3." ‘ 5 . 4 2‘ "V ‘ . -,3
” L" ’ 4 ~' -, - »_ ,
 ‘ , ' «~ 5- ‘...g".34 ,,’~ ‘ "\“~‘-"" '1" 1'


   59   60   61   62   63