Page 26 - USO 2016
P. 26

-..;.«:.,-.~:-.  *2-;s°" *1-~z;'~£:.~\-;3;§§«":‘~*,:1»é4‘,;;7\ y - ~ _ ~ : .4 _ w;:..,. -
~._;s., ,»_. .—.., ,=  __., ,. , . ,,. . ., V _._.., . ., K
 1 ,.,, «‘»..§%;a *%,§:*4*:  G1.» . ~*"~ . \ — - ’ : ,3 A; ',:”~f».'=oE/ :6-'4; *'
K "s ‘:" .-"';_ _"--* v‘ . ., ,,{,.,~_ , ‘C’ 3,4.  ‘ ‘yr; -..,$ ,_ ' ‘ ,, . I , ~“,u ~"~.» -C3‘ ."' ~.’wv, . . ‘- _'
 ' -- . ':~ "g:.’1".2-«,' ”i " 1" .7?’ J V ' ‘ ' ~ ‘:‘:-:»,~. «’ ‘
«ix ‘. ‘ > I-2» / 1 3s;T~.‘_.¢.~‘ .—‘  n ._,s«aL; 1.»._r \ ‘gr. ‘ '9 :-,’-§,‘g=”; u.’ ‘..z,. '..\,;¢.7-; ‘j. , '
. 7.>,~_._,',: 1 _r _:=. -_ ,4‘-__ A, ,2.’ ‘ 7-. kg“ -_. A_ I 3 .,“__,, A‘___ _ s 7 “L . l.‘.___" 5: .-;’»_.,. .-y,)‘v\ .':
‘ \\!’”"‘:‘;‘é’§V"4:‘L r:.V_-:_‘_—:.,\\’::;:_-:‘-  .1 -, z .1 3%: . q...,.~.‘¢-A-2. _ V -I .‘ 9  ’§. ’MA.v,_ '2-Ix _fi?___L_ V_.%.:.
';‘-..\; ~: ‘ V *  wt. 3".“ »-I ; " A-E&!“"“~ ‘~;,§;“‘r"" .
'.<:.» ‘_.‘:‘jr“.'f’~,;: =. . _ . ,,’, _. ..\,-‘K-{' » '5‘ "~.;~. ‘ 3 ’ e» ,» , ' ‘ - '." -2. 7 '. ‘ ‘ = 15:», -:1‘ 5. .- ‘ \.,~ 3 ‘ > '
 v , . " ‘V ‘ »’ 3 , » . t.~ .¢-."- ‘ * " -
‘;~,f‘~.*»,‘,_.',»_~ ~—,«~:.=;-2*-,;~*, ,‘»:- «_; x n — V . .« - ‘ . .,», ‘ -2',’ 5.‘ ; r- .4
*"*‘,'v".T3§~’..=.'*. :7“ -'  s.  “ - ‘.-:-:-:-:-:-:-:-:-'. ’ ’ n ‘ I / "Q" 4 ‘I V‘ ’
4' ‘ _»""»'f V - ‘_' ‘ v’ ~°' -‘ .4, l~I~Z~Z~.;.~.‘.;.;.;.;. ;.;.;.;...;._'.’... ;§:I;I;I;I;IjI:I;I ,-" T /' ' ’ “ .
S  ..-"= 2 K 7 .M 7 ’::«>:-:-:-:-:-‘~ W-" "V " \ ‘ ' J
" ~ 7 ‘ ‘ "“ ‘ 5:":<:’~::-f~:-:-:-:»;-:~:~'f‘.-.-..m$,.1l5L3L§Z3.3L3;31." " 1» " I - ~ 7 '
 ». \‘ v , v, -A ~— ,___.’5 §x\31Y" :f:j:‘:f:':j:f:f:f:f::: ;.';I;I;2;I;2;I;I;I;I;I ;I;f;I_'I;Z;I:2:§E::;- ' 7‘? ,3: ’ I . _
11 . ‘ V V 1 . » % ‘ ‘ \‘ ~ > ‘E T A ' ;I;I;I;C;Z$.t.-:4: '15.". :. j ”
xx“, ’<_i;<: mu‘ 3 \ .: *' ' ‘ -—
7' “ u’. “"\‘:,"'r\.-";,"'/x( I II» 3‘ ‘ ' f3:-“—~7fih'$'r"d~ {L " 
/ 1 ‘7,‘T4i , 1:: :1 ‘. .‘ ’ ‘ .-‘,..,z ,;.>« W ‘
. .,f V _-..,.-A/9, ' » 1- _ ~ ‘ ._ —r H -*7/* \. I.‘ _(:‘x_ v _, .1 ,
 é .~» A ' ' T?’ ’ » A. ,.;  ‘ ; * - ». . 5
. .. ,_.f.~ sf‘-_, \ .' ‘I ,,‘,_’~ ,7 f‘ —‘\.- V ‘- .-In '-V'_;‘-?;_ a. i _ ' «\ ~
 > 7;‘! M. _x V. *7 : J: 52": > { .5‘, 1‘ _ ,I,—“‘\ :A‘,;' ’ ‘k I ‘
an - A =' ' ~ '-17* , ’ -' > x ‘ 1‘ u ’ . ‘
-we -: . we ‘- ~« T~'—’fi’.& L. -r ‘T’ ’" ”
-' ‘ .~‘ 1 ~ ‘ ‘ ii’-V. j‘f. ~ —-‘ ‘ ‘J "v ' " ‘
\ T-' ' T\ ' v — .«.  ‘(K ' ‘V ? "~ “ - ' x
“ x “; \\ j ’ : 3€L‘\:; "uh . :‘ >4"... 7 l I V \‘ ’
.>-_ _ .~ A. ' ’ * -r 0 J‘ ;'v‘Pa7n,—»a,— ,- ‘. . ;_ r.v‘~‘_\. y’ ‘
‘Q,-‘*_.-. s ‘ ' \ .‘ sigr-: ¢';,._~ '1" ‘§- . x I ‘ , ‘ 5. M “I ‘ ‘
 .’ > x ‘ Xi;-. 3 " V 1 J fly‘: ‘>77  I A. §'_\
, _ ' “Z ‘'~--. ‘— §  M’ ‘ 1'" ‘ 2;?" r:
F ' ;; T ‘ ' ‘ "‘ ‘ 4;:.,,‘> . \ ‘ _ ,
 *2‘ ' \ ‘ ’ ‘;‘fe,: "/" '7 ‘ 7 V
. ‘A _ 5 '_ *1: ~‘ ’ I V _V :5:-— . V V 7* i ‘ V -,
_ : K’ ' 3 ' — ‘ ~ _ - 7 T _ _ ~ ‘ I
) -;, . , H \— \ _ __ ‘ I _' _ 7 , ‘G '1" ‘ ‘. fl \
s n I: /_ \ _ ’. , ¥ . ‘ : ’ * _, , _ .- V in A I; . _‘
‘ 2 \ - n \ K \ - M \ . ‘ , _ _,_
';'\.;; « 1*‘ -S ' IV.‘ ‘ v, \‘? )2‘.__‘i7,‘_‘
* . - » . ' 3‘ . - ’ 1.,» x‘ ' — -' '
 . » “ . ‘~ '..\ ‘#7 ‘v f L2 . l.- »f. "‘ .. .
 1)“ ‘~ ,‘~_'-‘r ‘§‘ \. I V.‘ I”,>_’ ,,~ ‘ ' _ 3.. ‘ ;.'.;;. w
.\ . . V. r . _ __ A_ _ . »- . ‘. .-_‘_. ., , 3 ‘ I _ ~
 “\ ‘:\‘.« N,  , I-.7‘ 4: .:¢‘$i11,— - C.» ,1“ ti!‘ , , . .4’ ‘x
,,~§ . _ A,“ ,_, .,\., fig .2 .,,, _. Q, , v-.— , , .( . ,._ _z.‘.¢ -
/M -w \ /. .3.-< \‘)—.“l ' ‘v:.e-311'-.x».~ * , .; ac ‘. ‘ I .~‘: .-*
, g , ‘\ ~ » « ‘ 3: -4-. .. .“g3 \ — ; o. v; ,. . .4, _ W __ ~— I
\ 3“ "‘ ' _‘*‘3;,‘._\ \‘r_‘. J‘ N33’ >' ' . ,- .__’_r "6 ' .4“1“s‘__~'-IL‘, _“_(.,_,‘£;.-,4‘?-r'_ 62}. ‘ff’ '
5 I V t 2.--’ ‘ ~' " EX. _ I 2 ' .‘ ' \ \ " \ “5'V?:_‘~,v:§‘{ ’3’y"‘?“' R,‘ 1%’ ' t
* "K -.4 H‘-. ~ . - -- . -. ‘ ' ' ‘ " .
_ , _ _ _ .2 . ~,. _,'v \ ' , ‘. . . x A‘; _ ‘,- '_ M. as _
;..:. , ‘\., ‘I Q .'.v;¢.§:§~ ‘ _ ’ ‘*3 ,"‘4~‘-;1“';.,-‘.. ,.<s~_:.v.v.~.;_’» .-.v.~.~.-..
9- ' .§.*s¢’-;§|$;,~;:'<— : . \- ~' ‘ :~ . $1?‘ ‘ 
> ‘. ,: ,- \ ,~-~" /_ . q -~ -»_,<- _.x.__ ._, ‘ _ "_ 4 _ _v ,1.-»-(_{._',’
'51)" / “W ~‘:‘«A. “' ~ T 3 ‘ 5°-‘~ ‘~-*~*=..~ .~< <~r—.. -
’ ’ H ‘w am ‘ * ‘ 9 ‘ "‘ r.- -:-AV -""v‘ '4'"
] “V -4‘ ‘ k ‘ r "v I 257$ ‘- .- .*~'-"‘ Q
‘I L . _ xv, ' ‘~ ." ‘iu}' 
V , ' ‘M. ‘, .',*w 2 »-'_x\.\- __ ,.«,~._ « ;. , _..
' - .Q.'\(‘; » . .. , -4‘. - ;
F 1 "5": ‘"3’ 
. “ -_ "$- ~41 .1) I’ 7- ".?~4:.' .\/ ’.' ‘
L V L 7 L ""6: é*":}’f~¢“'Is"‘.‘?«”‘ " 
s. x ,- ,.._- - ‘ ‘~‘w‘.\
" ‘N.’ ;'\ \ 'a ' 'V‘g".‘{;_'-‘ ?.'_'.,;I'_‘,’ “ A_._ 
. I , V\‘«—» _‘ g. ;f'. ., +1.; .f4O_~‘;._ , K; ._:_.—.\
* . :1 I ‘*§-;'-?' 3" '1": ‘mi! /‘ “ -. .5-
‘ . v‘ §.:,:',_?’.i'z(‘?'*§} ’ 3‘. -'4"; \ ‘ '_.';‘n
I ‘ u ~ 0»: ...- =_<~.» Iv. «xi
=’ 1 * —‘ “- '-“fé-*' « <0‘ -‘ 7 ,’--L:
' \‘ "» ._ '»’?§"$"3":’I..‘r..‘ " ‘ v "(/2 “
A 'K\ 2.‘ ‘x \ T.) &. ‘ ‘~€,<>‘~. " ' '- \" ‘
_',1-“ ~ - \ .»§,vsr..-7%*»'‘ '-1',“ ‘. . 0
. ‘ ‘Z ':-‘:s °.'~".' 99?’ R} ‘r. ‘
§ / 1,’ _ \ \ " , _,"_?‘;$;\,-j"§.‘-".‘,"3"§“'1 " :1 , " '¢ , o
' : v‘ 4 ‘I "~ ""14 I“."?I‘ . *7’ V - ,t"'c’-.-‘ ‘.' ‘A 9‘:
K - ' " —-——— * A‘ «V g ‘ IE“ ‘I ~ 6 - I '-‘.'.»'AV» s »
‘- 1 /, A’ ' V _ “fit ., 3, _ vi‘ , ‘,s_~«>“ . 'v: ‘_‘:$.\&yA:o“‘O_
‘ K ‘ ' .- ‘ » ,_,‘-_ ,. V-. ‘- \ -‘\ _:‘\~:.~ \« K
' .. ‘ ‘ J T , - ' w ‘ V f“-‘_i“« ,« ‘«Lfi’~‘‘\‘._ \\
.. 7 , V. “1-« '— /- 1' ‘V -r 'v 4*1\f§ \,-V V\ 
/‘ V — T‘ V \ ' _ V ' . ' I " * ‘ ' 1;’-,-q‘,“;\.g_,.:§\\: ‘
‘ " ’ a—--2- , — V . -\. I » »- 3. — “ . .
- 1' . .  — ‘ ' :‘:_ A . n » '  ,
~— \/ " V. , ‘L 1 V» . *7‘ . ,‘"\\‘""\.“/-
V, ‘\ “ ‘ " {«; ...~ ' -‘ ‘=35
: -  .-':.’~‘ " *- “ > ’ 
1 (VM 1 ' ‘ F I V, '—,:;_ / ~ :5 .. ' - . H " X ,,_\_«l_-:: ,«
~— I . V7; ‘ . V ~ --- g ._ . ‘ » (3.5 V
, :1 .. .  _ ‘ ~.....a _- . ~ ‘ W/« St
. ‘A ‘ -, ~ "L;\£ W L. - .\>«?~.._
vs H A ‘ v~ ‘. ' 4... “T ‘ ‘ ~ - ’
; I E 5 ‘ ,_,’ “ -,, A \ - ‘-
. s P ;: he *
., 1 ’“"l. 4
' ,« :‘::.;.£

   24   25   26   27   28